Наръчник за лична хигиена на персонала

Автори: Вяра Вягова и проф. Ангел Ангелов

Насоките в този наръчник ще ви помогнат да си изработите програма с правила на поведение, вътрешен ред и хигиена на персонала.

Добрата лична хигиена на работещите с храни е критична предпазна мярка срещу възникването на хранителни заболявания у потребителите. Поради тази причина, служителите на обекта трябва да спазват правилата за лична хигиена, което би допринесло за предлагането на безопасни храни на потребителите.

Преди да постъпи на работа и да сключи трудов договор, всяко наето лице в обекта трябва да представи комплект от документи, който включва изрядно оформена здравна книжка с медицинскосвидетелство. Всяко постъпило на работа лице се запознава с длъжностната си характеристика и задължително я подписва.

Всяко лице, заето в производството и търговията с храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи. Горепосочените лица съхраняват при себе си или в обекта личните си здравни книжки с нанесените резултати от извършените медицински прегледи и ги представят за проверка при поискване от контролните органи.

Правилата, относно поддържането на лична хигиена, се прилагат в еднаква степен за всички служители, работещи с хранителни продукти, включително и ръководния персонал. Служителите трябва да бъдат запознати с тези правила и да се следи за тяхното изпълнение.

Всеки работник е длъжен да поддържа високо ниво на личната си хигиена по време на работа.

Абсолютно задължително е работника да носи чисти работни дрехи в светли тонове.

Цели и задачи за изпълнение:
– Осигуряване на чисто работно облекло, ръкавици и други необходими прибори и консумативи.
– При преработката и предлагането на храната се използват лични предпазни средства (ръкавици).
– Обучаване на всички служители за формиране на хигиени навици.
– Стриктно контролиране на здравословното състояние и личната хигиена на служителите, с цел предотвратяване на възможността от вторично замърсяване на храните с патогенни микроорганизми, чрез ръцете и дрехите на служителите.
– Изготвяне на процедура, относно поддържането на лична хигиена.
– Редовно заверени здравни книжки за лицата, участващи в преработката и предлагането на храните.
– Водене на отчетност на личните здравни книжки.
– Недопускане на работа на служители в недобро здравословно състояние и нечисто работно облекло.

Мониторинг
[table id=6 /]

Коригиращи действия
Всяко нарушение на изискванията по програмата налага предприемането на коригиращи действия като:
– Смяна на мръсно работно облекло с чисто.
– При заболяване, свързано с вирусна инфекция служителят веднага се отстранява от работа.
При чести пропуски на персонала по програмата се провежда повторно обучение на персонала.

Документация
– Програма „Лична хигиена на персонала”
Заповед за определяне на отговорник по програмата
– Лични здравни книжки на служителите
Инструкция за основни правила на поведение и вътрешен ред и хигиена
Инструкция за измиване на ръцете
– Контролен лист: хигиена на персонала

Leave a Comment