Добре дошли в Локалфууд!

Локалфууд е онлайн платформа, която подпомага старта и развитието на микро предприятията за фермерски и занаятчийски храни. Локалфууд e собственост на Фондация Локалфууд.бг (наричана в тези условия “ние”, “нас” или “Локалфууд”). Ние сме фондация, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 176993833, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Магура“ №1.

Настоящите Общи условия, заедно с Условията за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки” (заедно наричани “Условията”) регламентират условията за достъп и използване на сайтовете на Локалфууд (включително, но не само localfood.bg) и други платформи, които Локалфууд притежава и/или управлява и които Ви предоставя за ползване, както и всяка друга информация и съдържание, което е свалено, предоставено или препратено от Локалфууд, а също и приложения, предлагани от Локалфууд във връзка с предлаганите услуги.

Като се съгласявате с настоящите Общи условия и като използвате Услугите, Вие се задължавате да спазвате тези Условия.

1. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ
1.1. При използването им с главна буква в тeзи Общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат следното значение:
„Партньори“ означава производители, фирми, организации и лица със свободни професии, които предлагат чрез Локалфууд свои Продукти и/или Услуги за продажба на Потребители.
„Потребител“ означава всяко лице, което ползва Локалфууд или има създаден Профил в системата на Локалфууд и използва Услугите, предоставяни чрез системата или всяко лице, което е закупило Продукти и/или услуги чрез системата. В тези Условия, Потребителят е наричан още „Вие“ и „Вас“ и всяка препратка към „Вие“ и „Вас“ се счита за препратка към Потребител.
„Профил“ означава завършена регистрация на Потребител в Платформата, съдържаща посочените по-долу лични данни и позволяваща на Потребителя да използва Услугите.
„Продукти“ означава стоките, продуктите и услугите, предлагани от Локалфууд и Партньорите за продажба чрез онлайн платформата на Локалфууд.
„Платформата“ означава онлайн платформата, оперираща от Локалфууд на домейна: www.localfood.bg
„Услуги“ означава предлаганите от Локалфууд услуги на Потребителите, посечени в параграф 2.1 по-долу.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Платформата на Локалфууд предоставя на своите Потребители следните услуги:
(a) достъп до съдържанието, публикувано на Платформата и другите сайтовете на Локалфууд, включително информация относно Партньорите на Локалфууд и предлаганите от тях Продукти и Услуги;
(b) възможност за сключване на договор от разстояние за покупка на Продукти и заплащане на съответните Продукти, чрез Платформата;
(c) възможност за доставка на закупените Продукти до посочен от Вас адрес;
(d) възможност за публикуване на мнения и рецензии относно съдържанието в Платформата, Продуктите, Услугите, Партньорите и предлаганите от тях Продукти и Услуги, и
(e) всякакви други услуги, които периодично могат да бъдат предлагани от Локалфууд.
2.2. Услугите, предоставяни от Локалфууд постоянно се развиват и естеството на предлаганите от Локалфууд услуги подлежи на промяна от време на време, без предварително уведомление. В допълнение, Локалфууд си запазва правото да спре (временно или постоянно) предлагането на някоя или всички Услуги, на Вас и/или на потребителите като цяло, включително и без необходимост от предварително уведомление. Локалфууд има право да наложи ограничение във възможностите за използване и/или съхранение на информация по свое усмотрение по всяко време и без предварително уведомление или каквото и да е задължение към Вас.
2.3. Вие можете да използвате Услугите, ако имате навършени 18 години. Ние не рекламираме и не предлагаме продукти на непълнолетни лица. Имате право да закупувате Продукти през Платформата на Локалфууд, само ако сте пълнолетен.
2.4. Всеки Потребител има право да използва Услугите единствено при спазване на настоящите Условия и в съответствие с приложимото законодателство. Ако създадете Профил от името на дружество, юридическо или друго лице, различно от Вас самите и при условие, че разполагате с необходимите права да представлявате това лице, то Вие се съгласявате с настоящите условия от името на представляваната дружество или трето лице.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ
3.1. За да използвате Услуги, предлагани от Локалфууд, както и за да закупите Продукти или Услуги през Платформата е необходимо да се регистрирате като Потребител.
3.2. За целите на регистрацията Ви като Потребител е необходимо да предоставите Вашите имена, телефонен номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес за кореспонденция и уникална парола. При извършване на регистрацията Вие потвърждавате и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са верни и актуални. В случай на последващи промени в предоставените от Вас данни за регистрация Вие се задължавате своевременно да ги актуализирате чрез съответния формуляр достъпен чрез личния Ви профил.
3.3. Регистрацията може да бъде направена и след автентикация, предоставена от други социални мрежи, включително, но не само – Facebook. В тези случаи Локалфууд може да изиска допълнителна информация, като например Вашия телефонен номер. При регистрация във Локалфууд чрез профил във Facebook или друга социална мрежа, вие изрично се съгласявате да разкриете на Локалфууд данните от съответния ви профил и гарантирате че имате право да разкриете тези данни без да бъдат нарушавани условията на съответната трета страна.
3.4. Извършването на покупка на Продукти, Услуги или регистрация на Профил изисква всеки Потребител изрично да се съгласи с и да приеме прилагането на тези Общи условия в отношенията си с Локалфууд.
3.5. При регистрация в Локалфууд всеки Потребител автоматично се абонира за бюлетина на Локалфууд, освен ако изрично не се откажете от този абонамент. Абонаментът за бюлетина на Локалфууд е безплатен и не изисква заплащането на каквито и да е суми от Потребителя.
3.6. Всички предоставени от Вас лични данни, ще бъдат използвани в съответствие с Условията за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки”.
3.7. Регистрацията на Потребител в Локалфууд е единствено за лично ползване. Потребителят няма право да предоставя достъп до Профила си на трети лица. Всеки един Потребител е лично отговорен да опази детайлите на регистрацията си във Локалфууд, както и данните за влизане в Профила си (включително имейл и парола).
3.8. Потребителят е длъжен да пази поверителността на паролата си за достъп до своя Профил. Всеки Потребител се задължава да уведоми Локалфууд незабавно при съмнения за неоторизиран достъп на трети страни до неговия Профил. Локалфууд не носи отговорност за неоторизиран достъп до Профил, в случаите когато не е бил уведомен от Потребителя за загуба/проблеми с неговата парола. Задължавате се да окажете съдействие и да ни помогнете при евентуални действия от наша страна, свързани с евентуален неоторизиран достъп до Вашия акаунт от трети страни.
3.9. Вие носите пълна отговорност за всички вреди, причинени на Локалфууд или на когото и да било от неговите Партньори във връзка с използването на платформите, които могат да бъдат причинени чрез Вашия профил, включително в случаите на неоторизиран достъп.
3.10. Вие имате право по всяко време да промените данните на Вашия Профил или да го изтриете.
3.11. Локалфууд има право по всяко време да преустанови регистрацията и заличи Профила на всеки Потребител. Прекратяването на регистрацията или изтриването на Профил на Потребител не променя правата и задълженията на страните във връзка с направени от Потребителя преди прекратяването на регистрацията му поръчки.
3.12. След създаването на Профил, Локалфууд ви предоставя неограничено, неизключително и непрехвърлимо право да използвате Услугите (включително заедно с всички бъдещи промени и подобрения) при спазване на настоящите Общи условия.

4. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ
4.1. Достъпът и предоставянето на Услугите се определя едностранно от Локалфууд. Локалфууд си запазва правото, по всяко време, да спре временно или да преустанови предоставянето на някоя или всички Услуги или да измени тяхното съдържание. Локалфууд не носи отговорност ако някоя Услуга или Продукт не е достъпна, по което и да е време.
4.2. Локалфууд си запазва правото, по своя преценка, да ограничи достъпа на определени Потребители до определени Услуги.
4.3. Потребителят сам е отговорен за начина, по който ще си осигури достъп до Услугите. Потребителят е длъжен да се увери, че всяко лице, което има достъп до Услугите, използвайки Профила на Потребителя е запознат и спазва тези Общи условия.
4.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че получавате достъп до Платформата и останалите Услуги във вида в който са, към датата на създаване на Профила Ви. Локалфууд няма задължение и не поема каквато и да е отговорност относно функционалността, завършеността, продължителността, достъпността или другите характеристики на Платформата.
4.5. Достъпът Ви до Услугите и по-специално до Платформата е на Ваш риск и Локалфууд не носи отговорност за повреди във вашата компютърна система, загуба на съдържание или други вреди, резултат от използването на Платформата, освен в случаите на умисъл или груба небрежност.
4.6. Локалфууд не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребител във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на всички други интернет страници, достъпни чрез интернет връзки/препратки, които са предоставени или на Платформата, или в съобщение, изпратено до електронната поща на Потребител. Отговорността по отношение на такива интернет страници е изцяло на съответните им собственици.

5. ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ПРЕЗ ЛОКАЛФУУД
5.1. Локалфууд е онлайн платформа, която предоставя безплатно ценна информация и ресурси за микро предприятията за занаятчийски и фермерски храни, но също така предлага онлайн магазин за продажба на етикети (Продуктите), платени услуги за обучение, менторство и участия в събития.
Всички приходи от магазина и платените услуги се реинвестират в дейностите с идеална цел на Фондация LocalFood.bg.
5.2. За да направите поръчка през Платформата е необходимо да отворите страницата за поръчка, където можете да изберете Продуктите или услугите, които желаете да поръчате и да ги добавите в своята количка. След като преминете към поръчка, Вие можете да изберете деня на доставка и ще можете да предоставите своя адрес за доставка.
5.3. Преди да потвърдите поръчката си можете да я проверите за грешки. Веднъж след като изберете да направите поръчка, чрез онлайн бутона “Поръчай” в платформата, автоматично ще бъдете пренасочени към страницата за плащане на външните доставчици на платежни услуги, с които Локалфууд работи. Поръчката за покупка ще се счита за подадена при потвърждаване на плащането от страна на съответния платежен оператор. След като поръчката бъде приета тя не може да бъде отменена от Вас, освен в случаите, посочени в член 8 по-долу.
5.4. В случай че плащането не бъде потвърдено в момента на поръчката по каквато и да било причина, включително когато плащането не е разрешено от банката на Потребителя, подадената поръчка се счита за отменена и никоя от страните няма задължение по нейното изпълнение.
5.5. След като направите поръчка, ще получите имейл потвърждаващ направената поръчка (на имейл адреса, предоставен във Вашия Профил). В този имейл се съдържа референтен номер на поръчката и детайли за поръчаните продукти. Това потвърждение означава, че поръчката е била приета и сте сключили валиден договор за покупко-продажба със съответния Партньор. Договорът се счита сключен от момента на подаване на Вашата поръчка.
5.6. В случай че поръчката Ви не бъде приета, направеното от Вас плащане ще ви бъде възстановено в пълен размер в срок до три работни дни.
5.7. Предлаганите Продукти е възможно да не бъдат налични. В такъв случай Локалфууд ще се свърже с Вас, за да предложи по-дълъг срок на изпълнение на поръчката или замяна с друг Продукт в Платформата. В случай че не желаете по-дълъг срок за изпълнение или заместването на поръчаните от Вас продукти вие имате правото да се откажете от Поръчката и да получите направеното от Вас плащане в пълен размер в срок до 14 дни от отказа.

6. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
6.1. Всички цени на Продуктите и Услугите, обявени в сайта www.localfood.bg са крайни и включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на Продуктите и цената за доставка се посочват отделно.
6.2. Локалфууд приема плащане с наложен платеж и по банков път на IBAN: BG11FINV91501016752279 с BIC: FINVBGSF в Първа Инвестиционна Банка.
6.3. Ние вземаме мерки, доколкото зависи от нас, да защитим Вашите данни и данните за Вашата поръчка, но при липса на грешка от наша страна в тази връзка, не носим отговорност за загуби, които можете да понесете, ако трета страна предостави неоторизиран достъп до каквато и да е част от Вашите данни, докато поръчвате през или използвате платформата на Локалфууд.
6.4. В случаите когато се налага да възстановим направено от Вас плащане при доставка на грешни или негодни за употреба Продукти, отказ за приемане на Поръчка или отказ от Ваша страна от направена поръчка (доколкото е допустим), възстановяването на платените от Вас суми ще бъде направено по кредитна карта/сметка, използваната за извършване на плащането към нас. В случай на отказ от Ваша страна от направена поръчка съгласно чл. 8 по-долу, Локалфууд има право да удържи стойността на повредените при връщането продукти или разноските за взимане на продуктите.

7. ДОСТАВКА
7.1. Поръчаните от Вас продукти ще Ви бъдат доставени от Локалфууд на посочения от Вас адрес.
7.2. Доставката на Вашата поръчка до избраното от Вас Място за получаване се извършва за Ваша сметка от куриер по Ваш избор – Еконт или Спиди.
7.3. Вие носите отговорност за получаване на поръчката на посоченото място. Ако не вземете своята поръчка, доставена до избрано от Вас място за доставка, дължите пълната стойност поръчката и доставката и нямате право да се откажете от доставката, освен когато разполагате с правата по т. 8.2.
7.4. Всички рискове за поръчаното (включително риск от загуба или нарушаване на продуктите) се поемат от Вас от момента на доставка до Вашия адрес или избраното от Вас място за получаване.
7.5. В случай, че получената от Вас поръчка се разминава с поръчаното от Вас трябва да се свържете с нас в рамките на деня, в който е извършена доставката. Няма да се наложи да заплащате грешно доставени продукти, както и продукти, които не са били доставени.
7.6. Не поемаме отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради обстоятелства, независещи от нас и извън нашия контрол.
7.7. Ако доставката на Вашата поръчка бъде забавена по причина, извън нашия контрол, Локалфууд ще Ви информира своевременно за това, но Локалфууд не поема отговорност за тези забавяния и евентуално неизвършени доставки.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ
8.1. Моля, имайте предвид, че нямате право да се откажете от заплащане на вече извършени Услуги или покупка на Продукти, разработени специално за Вас, като например етикети и опаковки по Ваш дизайн. В този случай Вие нямате право на отказ от направена покупка, освен ако са ви доставени грешни или повредени продукти, което се установява в момента на получаване на доставката. Рекламации за грешни или повредени продукти, могат да бъдат направени единствено в рамките на деня на получаване на доставката. Рекламации за грешни Услуги могат да бъдат предявявани единствено в рамките на деня на изпълнението им.
8.2. За всички останали Продукти Вие имате право да се откажете от направената покупка в срок от 14 календарни дни след доставката им. Платеното от Вас за Продуктите, ще бъде възстановено напълно, след като получим всички Продукти, предмет на покупката (не само част от тях) обратно на адреса, посочен в кореспонденцията ни до Вас. Възстановяването на направеното от Вас плащане ще бъде извършено в 14-дневен срок от момента на получаване обратно от Локалфууд на върнатите Продукти. Ваша отговорност е да положите добра грижа за Продуктите и да ги върнете, преди да можем да възстановим направеното от Вас плащане.
8.3. В случай, че решите да упражните правото си на отказ Вие сте длъжен в срок от 14 дни от изпращане на уведомлението до Локалфууд за отказ от направената от Вас покупка, да изпратите закупените от Вас Продукти във вида, в който сте ги закупили на адрес, посочен в кореспонденцията ни до Вас. Вие може да поискате от Локалфууд да вземе продуктите от посочен от Вас адрес, но в този случай разходите за транспорт са за ваша сметка. Вие сте упражнили валидно правото си на отказ единствено, ако сте върнали закупените от Вас продукти на Локалфууд в посочения срок.
8.4. Рекламации за грешни, повредени продукти или относно качеството на доставените продукти, могат да бъдат направени единствено и най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката. Рекламации за грешни Услуги могат да бъдат предявявани единствено в рамките на деня на изпълнението им. Рекламациите се приемат единствено чрез електронна поща на адрес [email protected]

9. СЪДЪРЖАНИЕ. ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ
9.1. Като регистриран потребител Вие имате право да публикувате на Платформата информация и мнение за публикациите, статиите, обявите и предлаганите Продукти и Услуги. Вие носите пълната отговорност за всяка информация, материали или друго съдържание, което е публикувано от Вас на Платформата. Съдържанието, което се публикува или споделяте и показвате (включително чрез поставяне на снимки, ревюта на продукти и коментари) ще е видимо за всички останали Потребители на услугите. С публикуването и споделянето на определено съдържание, Вие се съгласявате изрично, че това съдържание ще бъде достъпно свободно за всеки един останал Потребител.
9.2. Препратките към външни сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, са предоставени само за Ваша информация и улеснение. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове, управлявани от трети страни и не поемаме отговорност за потенциални вреди и загуби, причинени от използването им. Не е позволено нашите Продукти, Услуги и публикации да бъдат вграждани в други сайтове. Запазваме си правото да отнемем правата за препращане без предварително предупреждение.
9.3. Вие си запазвате всички права, включително права на авторство и интелектуална собственост, за всяко Съдържание, което сте публикували на Платформата. Чрез публикуването или представянето на Съдържание на Платформата, Вие предоставяте на Локалфууд неограничено и неизключително право да използва по всеки един начин в степента, позволена от приложимото право, съответното Съдържание. Вие се съгласявате, че правата по предходното изречение, включват правото на Локалфууд да предоставя съответното съдържание на трети страни, които си партнират с Локалфууд.
9.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че не Ви се дължи каквото и да е възнаграждение или обезщетение, било от Локалфууд или лице, на което Локалфууд е предоставили публикувано от Вас Съдържание, във връзка с използването на Съдържание, което е публикувано или разпространено чрез използването на Услугите.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ
10.1. Потребителите нямат право да използват Платформата:
(a) по начин, който нарушава приложимото национлно или европейско право;
(b) за цели, които не са допустими съгласно настоящите Общи условия;
(c) по начин, който нарушава правата на трети лица, включително права на интелектуална собственост или поверителност на личните данни;
(d) за публикуване или разпространяване на рекламни материали или за разпространяване на грешна или подвеждаща информация;
(e) за разпространение на информация, която нарушава добрите нрави или засяга или може да засегне доброто име на друг Потребител;
(f) за публикуване на снимки или изображения на трети лица, без тяхното съгласие;
(g) за насърчаване на незаконни или престъпни дейности;
(h) за получаване на достъп до части от Платформата, които не са предназначени за Потребители, сървърите, оборудването и/или компютърните системи на Локалфууд.
(i) да вкарват вируси, вреден софтуер или malware, който съзнателно или несъзнателно уврежда или пречи на функционирането на Платформата и предоставянето на услугите;
(j) да копират, променят или разпространяват Съдържанието, публикувано от други Потребители без тяхното съгласие;
Локалфууд си запазва правото (но не е задължено) да премахва или откаже да публикува Съдържание, предоставено от Потребител или да преустанови достъпа на Потребител до услугите в Платформата. Локалфууд, също така, има право да преглежда, запазва и/или разкрива всяка информация, когато счете, че това е необходимо за: (i) за спазване на приложимото право или задължителен акт на съдебен или държавен орган; (ii) за прилагането на настоящите Общи условия; (iii) за установяване, предотвратяване или други действия срещу измами или проблеми със сигурността на съдържанието или технически проблеми; (iv) отговаряне на питания на Потребители; (v) защита на собствеността и правата на Локалфууд.

11. ПРОМОЦИИ И НАГРАДИ
11.1. Локалфууд може, от време на време, да организира състезания или да предоставя промоции от свое име, от името на своите Партньори или от името на трети лица. Всички подобни инициативи ще бъдат предмет на отделни правила и условия, които ще бъдат предоставени изрично във връзка с провеждането на съответното състезание или промоция.

12. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
12.1. Личните данни, предоставени от Потребител, се събират и обработват от Локалфууд в съответствие с приложимото българско законодателство и Условията за защита на личните данни. Локалфууд е регистриран като администратор на лични данни в Българската Комисия за защита на личните данни.
12.2. Вашите лични данни се събират и обработват единствено за целите на предоставяне на услугите в Платформата и тяхното подобряване. Достъп до Вашите лични данни може да бъде предоставен на субекти, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт.
12.3. Вие имате право на достъп до личните Ви данни, съхранявани от Локалфууд, както и право да ги коригирате. С регистрирането си като Потребител, ви предоставяте своите лични данни доброволно, но си запазвате правото да оттеглите своето съгласие за обработване на данните по всяко време.
12.4. За повече информация относно политиката за обработване и съхраняване на лични данни от Локалфууд и Вашите права в тази връзка прочетете Условията за защита на личните данни на Локалфууд, които представляват неразделна част от тези Общи условия.

13. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
13.1. Локалфууд има право да изменя настоящите Общи условия, като в такъв случай обновената версия на условията ще бъде достъпна на Платформата.
13.2. Вие ще получите уведомление за всяко изменение в Общите условия на посочения от Вас имейл в момента на регистрацията. Тези изменения ще влезнат в сила по отношение на Вас, в случай че не изразите несъгласието си с тях в срок не по-дълъг от 7 дни от получаване на уведомлението.
13.3. В случай че не приемете измененията на Общите условия, които са ви предложени от Локалфууд Вие имате право да прекратите регистрацията си като Потребител и да поискате заличаването на Вашия Профил. Всички претенции към изменението на настоящите Общи условия ще породят действие за Вас само след като ни уведомите за тях посредством имейл и при условие, че не сте ни изпратили писмено уведомление за прекратяване на договора за използване на Уебсайта в срока, посочен в уведомителния имейл, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) календарни дни от изпращането му.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА
14.1. Страните изричното се съгласяват, че електронните съобщения разменяни между тях е достатъчно да бъдат подписани с обикновен електронен подпис и не се налага използването на усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис.
14.2. Обявяване на която и да било разпоредба от настоящите Общи условия за недействителна или неприложима не засяга по никакъв начин действителността или приложимостта на останалите разпоредби.
14.3. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на Платформата, включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, промишлен дизайн и произведения, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на Локалфууд, и настоящите Общи условия не следва да се тълкуват като прехвърляне или отдаване под лицензия на тези права. В случай на липса на предварително писмено съгласие на Локалфууд в друг смисъл, Потребителят може да използва съдържанието на Платформата единствено за лични цели и цели без търговски характер, и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.
14.4. Настоящите Общи условия и всички Договори за покупко – продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за покупко – продажба се разрешават от компетентните български съдилища.
14.5. Настоящите Общи условия влизат в сила на 25 май 2018 г.